Общи Условия

Настоящите общи условия уреждат отношенията между „ФЕНИКС“ 90 ЕООД, и лицата- ползватели на услугите на сайта www.obiavi.ekobg.com.
obiavi.ekobg.com е сайт за малки обяви. obiavi.ekobg.com е собственост на „ФЕНИКС“ 90 ЕООД. В настоящите Общи условия „ФЕНИКС“ 90 ЕООД ще бъде идентифициран и със собственото си предприятие- сайта obiavi.ekobg.com.
Всяко лице, което е заредило на браузъра си obiavi.ekobg.com или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на obiavi.ekobg.com, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.
Ползвателите на услугите на obiavi.ekobg.com се съгласяват да получават седмичният бюлетин на сайта.
С приемането на настоящите Общи условия, ползвателят на услугите на сайта obiavi.ekobg.com дава предварителното си съгласие да получава търговски съобщения от „ФЕНИКС“ 90 ЕООД, относно услугите, предоставяни чрез сайтовете на „ФЕНИКС“ 90, посочени в раздел „Интернет сайтове“ на www.ekobg.com / kupinasmetka.com
ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ ВЪВ obiavi.ekobg.com :
Заглавията и текста на обявите се изписват задължително на български (кирилица). Допуска се изписването на други езици при условие, че е налично описание и на български.
Забранено е публикуването на една и съща обява повече от един път, в няколко рубрики или райони.
Забранено е предлагането на една и съща стока или услуга описана по различен начин и снимки.
Забранено е публикуването на информация не касаеща конкретната стока или услуга предмет на обявата. Изброяването на допълнителни продукти или марки предлагани от потребителя.
Обявите трябва да бъдат публикувани в най-подходящата категория и рубрика. Обяви неотговарящи на съответната рубрика ще бъдат премествани или премахвани по преценка на модератор/администратор.
Заглавието трябва точно и ясно да описва предлаганата стока или услуга. Трябва да дава коректна информация за състояние, произход, марка или производител.
Забранено е публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията и описанието. В това число телефони, уеб адреси, скайп и др.
Забранено е използването на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации. Текстове и снимки целящи да увредят имиджа и достойнството на други лица.
Забранено е публикуването на снимки с откровено порнографско съдържание. Такива обяви ще бъдат премахвани без предупреждение.
Забранено е публикуването на обяви на телефони с добавена стойност (импулсни) без това да е изрично уточнено в текста, както и тарифата им на таксуване.
Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията, снимките и съдържанието на обявите с рекламна цел.
Забранено е публикуването на линкове към други сайтове за обяви.
Забранено е приканването към регистрация в други сайтове.
Забранена е директната, нерегламентирана реклама –
Забранено е предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство.
Обявите трябва подробно да описват предлагания продукт или услуга. Забранено е публикуването на лъжлива и/или подвеждаща информация, и снимки. Ако предлаганата стока не е налична или има някакви допълнителни условия за нейното закупуване, това трябва изрично да е посочено в текста на обявата.
Забранено е копирането на снимки и текстове от обяви на други потребители, както и на снимки с лога на други сайтове. При публикуването на обяви за стоки втора употреба е забранено ползването само на снимки свалени от интернет. Задължително е качването на поне една собствена снимка на предлагания артикул.
Забранено е регистрирането на повече от един профил с цел неспазване на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители. При установени подобни практики обявите ще бъдат спирани, а потребителите наказвани.
VIP обявите се публикуват за срок от 7 дни. През този период потребителят има право на 1 обновяване дневно на обявата, с цел да мине най-отпред в списъка с обяви. Заявяването на VIP обява НЕ гарантира публикуването й в obiavi.ekobg.com, ако тя не отговаря на правилата за публикуване. Цените на VIP обявите са обявени в сайта.

TOP обявите се публикуват за срок от 5 дни. През този период потребителят има право на 1 обновяване дневно на обявата, с цел да мине най-отпред в списъка с обяви. Заявяването на TOP обява НЕ гарантира публикуването й в obiavi.ekobg.com, ако тя не отговаря на правилата за публикуване. Цените на TOP обявите са обявени в сайта.

СПЕШНО обявите се публикуват за срок от 7 дни. Заявяването на СПЕШНО обява НЕ гарантира публикуването й в obiavi.ekobg.com, ако тя не отговаря на правилата за публикуване. Цените на СПЕШНО обявите са обявени в сайта.

VIP акаунт е за срок 1 година. През този период потребителят има право да поддържа 1 VIP обява (обявата може да се сменя) . Цената на VIP акаунта е обявена в сайта.
Потребителите имат право на 1 обновяване дневно на обикновена обява с цел да мине най-отпред в списъка с обяви. Всеки потребител има право да направи допълнително по 1 такова обновяване дневно на обикновените си обяви, за всяка своя VIP или TOP обява.
Обявите се публикуват за срок от 6 месеца. С всяко обновяване на обявата се подновява нейния шестмесечен срок.
Забранено е публикуването на обяви на реплики на оригинални стоки в категория Електроника.
Всички обяви на стоки в тази категория, които са реплики или има съмнение, че са такива ще бъдат премахвани от сайта.
Забранено е триенето (архивирането) на обяви и повторното им публикуване с цел да бъдат качени най-отпред. За повторно публикувани се считат и обяви, на които е променен текста и/или снимките , но се отнасят за същите стоки и услуги, както и изтритите (архивираните). Такива обяви ще бъдат спирани, а потребителите наказвани.
Отговорността, която произтича от публикуването на обяви, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост, включително, но не само, публикации съдържащи имитирани стоки(реплики), пиратски стоки(стоките, които представляват или съдържат копия, произведени без съгласието на титуляра на авторско право или сходно право), или съдържащи всякакъв знак за известна/регистрирана марка(включително лого, етикет, лепенка, проспект, упътване за употреба, документ за гаранция с въпросния знак на тях и др.) без одобрението на титуляра на търговската марка/представителя за Република България, се носи от лицето, което ги публикува.
„ФЕНИКС“ 90 ЕООД не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща информация.
Администраторите на сайта имат правото по собствена преценка да премахват или преместват обяви, без предупреждение, да изтриват снимки когато те са в разрез с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу тях, както и да предприемат мерки срещу подателите им. Да блокират профили на потребители, срещу които има основателни оплаквания или съмнения за участие в измамнически схеми.
Услугите, предлагани от obiavi.ekobg.com не са предназначени за деца. Лицата, ненавършили 18 години, следва да използват сайта под надзора на родител или попечител/настойник.
ПЛАЩАНИЯ
Плащанията за услуги, предлагани чрез сайта obiavi.ekobg.com се извършват в брой c банков превод, PayPal.com, или чрез мобилните оператори на територията на Р България посредством технологията SMS (Short Message Services). Цените на услугите се обявяват от сайта. „ФЕНИКС“ 90 ЕООД не е мобилен оператор или оператор на плащания чрез ехнологията SMS (SMS-плащания) и не носи отговорност за недоставени или неправилно доставени SMS- съобщения.
Всички преводи по сметка на суми, натрупани като бонуси за реализирани сделки чрез системата на доставки на сайта obiavi.ekobg.com, се извършват в 30-дневен срок от заявяването, при минимален допустим размер 25 лева и след приспадане на такса за обработка на плащането в размер на 5 лв+ 15% или 35% от заявената сума, в зависимост от регистрацията на лицето по ЗДДС.
Таксата по т.2 не се дължи, в случай че ползвателят на услугите на сайта използва натрупаните бонус- точки за закупуване на платените услуги в сайта – TOP,VIP, СПЕШНО обяви и VIP акаунт.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от „ФЕНИКС“ 90 ЕООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.
„ФЕНИКС“ 90 ЕООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.
За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.
Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и „ФЕНИКС“ 90 ЕООД се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища в гр. Варна, съобразно приложимото в Р.България законодателство.